"БЕЗ ИЗПИТ НЕ Е ПРИЕТ НИКОЙ..."

Васил Левски

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Записването на приетите ученици в V клас ще се осъществи в периода от 27.06.2018 г. до 28.06.2018 г. от 08,00 до 16,30 часа в библиотеката на училището.
Необходими документи за записване:
1. Заявление по образец, което се предоставя от училището;
2. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал;
3. Копие на акт за раждане с оригинал за сверка;